. . .

بخاطر تو داشت با من بد میشد….

هییییییییی غریبه!!!!!!
حق نداری سرش داد بزنی ها…g82ukixu1ub2fgfyztd4
باهاش دعوا کنی ها…
باهاش قهر کنی ها…
حق نداری از گل نازک تر به عشقم چیزی بگی…
نفسم!
بخاطر تو داشت با من بد میشد….

فرستادن دیدگاه