. . .

چــِــه خــُــوبْ مـــیــــشُــــدْ

چــِــه خــُــوبْ مـــیــــشُــــدْ تـُـــو هــَــمــــیــــنْ رُوزآ …
girl-alone-night 
خــــُــدآ مــــیــُــومــَــدُ وُ بـــُـو سـَـــمْ مــــیــــکـَـــرْدُ و
بــَــعْــــدْ مــــیــــگــُــفْــــتْ:
بــِــبــــیــــنـَـــمْ جــَــنــْــبـَـــشــُــو دآری یــــآ نــَــه.

فرستادن دیدگاه