. . .

تعبیر خواب

 • پویا
 • ۹ آبان ۱۳۹۲

دیدن خواب و رویا همیشه برای انسان امری پیچیده و غریب بوده و در طول تاریخ پیامبران، عرفا و افراد بسیاری مجذوب کشف رمز و رازهای آن شده اند.

اورژانس IT در این گزارش کاملترین نرم افزار تعبیر خواب را بالغ بر بیست کتاب معتبر در دو نسخه ویژه تلفن همراه و رایانه برای کاربران تهیه نموده است.
شما می توانید بیش از سه هزار موضوع را در این نرم افزار جستجو کرده و تعابیر معبران بزرگ را در خصوص رویاهای خود مشاهده کنید.
تعبیر خواب
این نرم افزار شامل کتاب های زیر می باشد:
 • تعبیر خواب امام جعفر صادق (ع)
 • تعبیر خواب جابر مغربی
 • تعبیر خواب ابراهیم کرمانی
 • تعبیر خواب حضرت یوسف (ع)
 • تعبیر خواب حضرت دانیال (ع)
 • تعبیر خواب خالد اصفهانی
 • تعبیر خواب عبدالله عباس
 • تعبیر خواب جاحظ
 • تعبیر خواب اسماعیل بن اشعث
 • تعبیر خواب علامه مجلسی (ره)
 • تعبیر خواب محمد بن سیرین
 • تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی
 • تعبیر خواب فروید
 • تعبیر خواب هانس کورت
 • تعبیر خواب اچ میلر
 • تعبیر خواب آنلی بیتون
 • تعبیر خواب لیلا برایت
 • تعبیر خواب لوک اوبنتهاو
 • تعبیر خواب تام چت ویندرا
 • کتاب سرزمین رویاها

 

منبع : باشگاه خبرنگاران