. . .

مــن از تــو افـتــاده تــرم

تـكـيــه بــه شـــونـه هـــام نـكـن مــن از تــو افـتــاده تــرم

مــا كـه بــه هــم نـمي رســيـم بـســه ديـگـه بــزار بــرم

e6envty2ynwt4adq778k

كـي گــفـتـه بـود بـه جــرم عـشـق يـه عـمــري پــرپــرت كـنـم

حـيـف تـو نـيـســت كـنـج قـفـس چــادر غــم ســرت كـنـم

مــن نـه قـلـنـدر شــبـم نــه قــهـرمــان قـصــه هــا

نــه بــرده ي حـلـقـه بـه گــوش نــه نــاجـي فــرشــتـه هــا

مــن عــاشـقــم هـمـيـنـو بـس غـصـه نــداره بـي كـسـيـم

قـشـنـگـيـه قـسـمـت مـاســت كـه مـا بـه هــم نـمي رسـيـم

فرستادن دیدگاه