. . .

فال مرداد

  • پویا
  • ۸ آبان ۱۳۹۲

با اقامت کوکب کیوان در کاشانه ی کژدم خصوصا در شهریور ماه آنگاه که مریخ آتشین در برج اسد زیر فشار قرار می گیرد؛توسط سیاره ی زحل در حالت تربیع تضادهای فکری در اندیشه های شما جولان خواهند داشت.و این تصمیم که با آنچه از پاییز گذشته شروع شده بیشترخود را درگیر نمایید.
در اوایل تابستان تیر ماه است که سیاره ی غول پیکر مشتری یا هرمزد پای به برج سرطان می نهد.سرطان بیت هشتم است از برای قوس.یک دوست و غمش شما را در بر می گیرد.
چشمان اشکبار مرا دید و همچو گل با خنده از برابر چشم ترم گذشت
سرطان بیت دوازدهم شماست و با ادامه ی حضور پلوتو در برج جدی اضطراب مختصری پیرامون تندرستی خود شما را گاه به خود می کشد.در اواسط مرداد است که مشتری در برابر پلوتو گذرخواهد داشت.در همین زمان ها مریخ هم درسرطان از مقابل پلوتو گذشته،ناراحتی،دوست،سلامتی،کمی اضطراب،کلماتی است که حالات این ایام را توصیف گر است.
ازاواسط آبان ماه است که زهره ی زیبا پای به برج جدی میگذارد.و این مشکلات را تلطیف کرده و شادمانی بیشتری وجودتان را در بر می گیرد.توقف و ایستائی ونوس در برج بزغاله ی دریایی تا اسفند به درازا خواهد کشید.احساسات شما لطافت بیشتری به خود گرفته و محیط اطراف را سرور انگیز خواهید یافت.
و جوان تر ها شاید قلبشان برای یک نفر تندتر و تندتر بطپد.یک متولد دی..؟ شاید..
مگر از مستی ما.. بو نبرد باد بهار که به هرکس گذرد..بی خود و مدهوش شود
با حرکت مریخ در برج میزان که از آذر ماه شروع شده و تا سال به پایان برسد هم چنان این سردار جنگی در این بیت گام بر خواهد داشت و توقفی طولانی و تاثیرات افراطی این حضور را تجربه خواهید کرد.
در رانندگی و حرکات سریع بیشتر مراقب باشید.خصوصا در اواسط اسفند ماه که مریخ روی ازحرکت مستقیم برمی گرداند.هرحرف،.هر سخن و خبر،قبل از باور نیاز به بررسی و تعمق خواهد داشت.
حوادث نیامده و آنچه در پس این پرده روی نهفته بیشتر مورد توجه تان قرار می گیرد.زحل کهنسال اکنون در عقرب است.و مشتری منظومه وار درسرطان.و نپتون پر رمز و راز در برج امور پنهانی یعنی حوت. و سخن آخر اینکه دیدن آینده و حوادث آن تا چه اندازه می تواند اقناع کننده باشد و یا ترس آور؟