. . .

عـمـداً جـوابـت را نـمـیدهـم . . .

عـمـداً جـوابـت را نـمـیدهـم . . .
تـا هـی صـدایـم بـزنـی ، 

هـی سـراغـم را بـگـیـری و هـی حـالـم را بـپـرسـی !
lover98 (4)
عـمـداً جـوابـت را نـمـی دهـم . . .
هـنـوز هـم سـکـوتـم بـرایـت مـهـم اسـت ،
هـنـوز هـم مـی خـواهـی کـه حـرف بـزنـم . . .
عـمـداً جـوابـت را نـمـی دهـم . . .
و تـا دوبـاره صـدایـم بـزنـی ،
هـزار بـار مـی مـیـرم و زنـده مـی شـوم . . .
و بـه خـودم لـعـنت مـی فـرسـتـم
کـه مـبـادا ،
کـه مــن ،
عـمـداً جـوابـت را نـداده ام . . . !

فرستادن دیدگاه