. . .
آرشیو اسفند, ۱۳۹۵

زندگی روی هفت سیاره جدید چگونه است

کشف هفت سیاره شبه زمینی در نزدیکی ستاره‌ای به نام TRAPPIST-۱ توسط ناسا خبر مهیجی بود، اما زمانی که هیجان‌ها فروکش می‌کند، این پرسش‌ها ایجاد می‌شوند که زندگی روی چنین سیاره‌هایی چگونه خواهد بود و آیا امکان رفتن به این سیاره‌ها وجود دارد؟
تاریخ ا...

ادامه مطلب ...