. . .

گاهی ِ یڪی میشه ٺمام زندگیٺ

گاهی ِ یڪی میشه ٺمام زندگیٺ
ٺمام هسٺیٺ ٺمام جونٺ
میدونی ڪه
شاید هیچوقٺ بهش نرسی
ولی همینڪه فڪرٺ بهش
آرومٺ میڪنه
بهتریڹ حس دنیاس
مثل بودڹ ٺـــــو برای من

فرستادن دیدگاه