. . .

چهل سالگی ات

یکی از روزهای چهل سالگی ات
در میان گیر و دار زندگی ملال آورت
لابه لای آلبوم عکس های
عکس دختری مو مشکی  را پیدا ممیکنی
زندگی برای چند لحظه متوقف میشود
و قبض های برق و آب برایت بی اهمیت
تازه میفهمی بیست سال پیش
چه بی رحمانه  او را
در هیاهوی زندگی جا گذاشتی!

فرستادن دیدگاه