. . .

یک شب

می دانم آخر یک شب
خسته می شود از نیامدنش.
شوخی نیست، مگر آدم
چقدر می تواند نیاید؟

فرستادن دیدگاه