. . .

مــانیـتـورهــای مجازی

الـتــمـاس هــای مـجـــازی بـه آدم هــای مــجــازی . . . ! lover98 (58)

خـــدایا روزی بـاشــد بـی اعـتنـا بــه تـمــام مــانـیتـورهــای دنیـا . . . !

کنـار هـــم بشـینیمــو قــاه قــاه بخــنـدیــم . . .

نــه حـــرفی از رفـتـن باشــد . . . نــه خـواهـشی از مـانـدن . . .

سخـــت اسـت . . .

پـشـت مــانیـتـورهــای ایــن عـصــر دلــت بگیــرد و کـسی نفــهمـد . . .

فرستادن دیدگاه