. . .

مردونگی

#مرد اونیه که صبح قبل از تو بیدارشه از پشت #بغلت کنه 😍
#گردنتو بوس کنه تاخط رویش موهات
و پشت موهات نفس بکشه 😃💕
تاهوای #نفسش تو رو به وجد بیاره 💓
محکم بغلت کنه و با انگشتش نازت کنه
زبری ته #ریشش پوست لطیفتو تحریک کنه 💍💋
و توى #گوشت بگه:💘
بیدارشو خانومم #میخوام صبحمو با تو #شروع کنم ^_^
بهترین #حـِس اینه 👈❤️👉
#نــَفساش به صورتت بــُخوره 💑
دستاتو همیشه با #دستاش گرم کنه 👫
وقتی تو چشاش نگاه میکنی ? #چشاش برق بزنه 💏
بگه چشاتو ببند 🙈
بعد لباشو #آروم بزاره رو #چشمات بگه💋❤️
.
♥️👑♥️این #چشما دنیای منه ♥️

www.lover98.org

فرستادن دیدگاه