. . .

کاش میفهمیدى

کاش میفهمیدى ! آدم از یک جا به بعد کنار میکشد
‏‎اهلى خودش میشود  مگر یک آدم
چقدر میتواند مهربـان باشد
‏‎و تو هی سیلى بزنى به احساسش..

فرستادن دیدگاه