. . .

دیگه زورم نمی رســـه

تـو زندگـی..یکــ جایی هستــــ ،

بعـد از کلی دویدن یهـو وایمیستی

سرتو میندازی پایین و آروم میگی

دیگه زورم نمی رســـه…

فرستادن دیدگاه