. . .

دلم شکست

دلم شکست وقتی فهمیدم عشقم
عاشقه طرفه خوش بحال اون طرف
دلم شکست وقتی فهمیدم مزاحم
خلوت های تنهایه دونفربودم
دلم شکست وقتی فهمیدم همیشه
این منم که بایدبرم😔

فرستادن دیدگاه