. . .

در زندگی

در زندگی  اجازه نده چیزی رنگ
خوشیهایت را تار کند شاد بودن یک هنرست
لذت ببر از زندگیو در هر شرایط عشق بورز و
محبت را به همه هدیه بده

فرستادن دیدگاه