. . .

در زندگی

در زندگی   اجازه نده چیزی رنگ
خوشیهایت را تار کند
شاد بودن یک هنرست لذت ببر از زندگی
و در هرشرایط عشق بورز و محبت را به همه هدیه بده

فرستادن دیدگاه