. . .

دروغ و صداقت

صـــدام از گـــریــه دیشــب گــرفـتـه

چــه احـســاسـی چــه بــارونی چــه حــالــی

lover98  (18)
بـا اشــکام بـاز مــهمــونی گــرفـتـم

همــه چــی هـســت فـقــط جــای تــو خـالــی

چــه معــصـومــانــه افــتـادی تــو ایــن عکـس

چــه لبــخـند نجـیبـی رو لبــاتــه

تــو مـی خنـدی و مــن گــریــم گــرفـتـه

چقــدر ایــن خـونــه تـشنـه صـداتـه


فرستادن دیدگاه