. . .

خوشبختی یعنی

خوشبختی یعنی در خاطر کسی ماندگاری
که لحظه های نبودنت را
با تمام
دنیا معامله نمیکند…

 

فرستادن دیدگاه