. . .

خاطره

می خواهم برای خاطره ها٬
خاطره ای خوش باشم
و برای تنهایی
کابوسی هولناک
می خواهم برای آسمان شبی باشم پر از ستاره
و برای خدا صبری پر از سکوت
می خواهم همدمی برای نوشته هایم باشم
و غریبه ای آشنا برای تو
همیشه اصل بر این بوده است
دل در برابر دل

http://www.lover98.org/wp-content/uploads/2014/03/1-6.gif

فرستادن دیدگاه