. . .

حذف ادم ها

برای حذف آدم های سمی از زندگیتان هیچ گاه

احساس گناه و خجالت و پشیمانی نکنید…
فرقی نمیکند،از بستگانتان باشد یا عشقتان یا یک آشنای تازه…
مجبور نیستید برای کسی که باعث رنج و احساس حقارت در شما میشود جایی باز کنید..
جدایی ها تلخند و آزار دهنده!
اما از دست دادن کسی که باعث آزار شماست،
در حقیقت منفعت است نه خسارت…

فرستادن دیدگاه