. . .

برای بعضی دردها

برای بعضی دردها  نه میتوان گریـــه ڪرد …

نه میتوان فریاد زد برای بعضی دردها 

فقـط میتوان نگــــاه ڪرد

و بی صدا  شڪست….

فرستادن دیدگاه