. . .

اگـر مـی دانـسـت

مـخـتـرع دوربـیـن عـکاسی اگـر مـی دانـسـت ،

SONY DSC

سـاعـت هـا حــرف زدن بــا یک عـکـس بـی جــان

چــه بــر سـر آدم می آورد . . .

هـیـچـگاه دسـت بـه ایـن چـنـیـن اخـتـراعـی نـمی زد !

الـبـتـه که عـکـس هـای تــو جـان دارنـد . . .

ایـن را حـــال پــریـشـان مـن مـی گــویـد ،

وگــرنـه هـیــچ دیــوانـه ای

صـفـحـه مـوبــایـل را نـمـی بــوسـد

و در آغــوش نـمـی کـشـد . . . !

« علی سلطانی »

فرستادن دیدگاه